Witaj, Gościu! Zaloguj się
Nasze szkoły
Nasza kadra
;
Szkoła Podstawowa Milenium
ul. Leopolda Okulickiego 3a
62-200 Gniezno
tel: 61 4245007
Newsletter
Nasza kadra
Kadra Szkoły Podstawowej Milenium to doświadczeni pedagodzy, legitymujący się conajmniej kilkuletnim stażem pracy. Praca z dziećmi to dla nich ogromna pasja i przyjemnosć. Jest to kadra twórcza, z mnóstwem pomysłów i pozytywnym nastawieniem do projektu naszej szkoły. Nauczyciele są wymagający, ale jednocześnie przyjaźni w stosunku do swoich podopiecznych. Przyjazna atmosfera, jaka jest wprowadzana na lekcjach, pozwala uczniom poczuć się jak w domu - czują się dobrze i bezpiecznie w murach naszej szkoły. Dobro dziecka jest bowiem najwazniejszym celem, przyświecającym naszym działaniom.

Dyrektor
dr Iwona Gawrecka
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Absolwentka Studium Nauczycielskiego oraz UAM w Poznaniu. Specjalista w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz profilaktyki patologicznych zachowań dzieci i młodzieży.
Wieloletni staż pracy w charakterze nauczyciela przedszkola i klas 1-3 szkoły podstawowej oraz gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w szkołach publicznych, a także Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej w Poznaniu. Wykładowca akademicki Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej, Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej i Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (wykładane przedmioty: mierzenie jakości pracy szkoły, dydaktyka ogólna, teoria wychowania, profilaktyka agresji i przemocy, zagrożenia i patologie społeczne).
Autorka kilkunastu artykułów w publikacjach zwartych i czasopismach pedagogicznych (między innymi: Trzylatek czyta-studium przypadku, Dziecko w świecie multimedialnej przemocy i agresji, Czy potrzebna profilaktyka? Agresja i przemoc w gimnazjach).
Kierownik Międzywydziałowego Ośrodka Studiów Podyplomowych GSW Milenium odpowiedzialny za prowadzenie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli.
Zainteresowania naukowe:
- trudności wychowawcze w procesie psychofizycznego i społecznego rozwoju dziecka,
- nowe techniki nauczania i uczenia się - procesy szybkiego zapamiętywania,
- alternatywne metody nauki czytania dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
W pracy zawodowej najwięcej satysfakcji sprawia mi każda rozmowa z uczniem.
Wicedyrektor, Biologia
mgr Edyta Beśka ( VIIA)
Jestem absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek: biologia). Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu przyrody, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. W 2001 roku uzyskałam kwalifikacje pedagogiczne i rozpoczęłam pracę z młodzieżą. Podejmowałam wiele inicjatyw, działań profilaktycznych i współorganizowałam szereg akcji (np.: SPRZATANIE ŚWIATA, SZKOŁA Z KLASĄ, DRUGIE ŻYCIE, warsztaty UZALEŻNIENIOM STOP). Doskonaliłam się na licznych kursach, które pozwoliły, wzbogacić mój warsztat pracy (m.in.: "Kurs doskonalący z zakresu profilaktyki uzależnień", "Kurs profilaktyki HIV/AIDS", "Doświadczenia, obserwacje i zadania problemowe w nauczaniu biologii", "Wybrane aspekty pracy z uczniem zdolnym", "Strategie aktywnego nauczania").
Uczestniczyłam w projekcie wydawniczym KONSULTACJE FILMÓW DYDAKTYCZNYCH w ramach współpracy przy tworzeniu nowoczesnego pakietu edukacyjnego Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON.
W Zespole Szkół Milenium pełnię funkcję wicedyrektora. Zajmuję się planowaniem i organizacją pracy szkoły i przedszkola. Poza tym uczę biologii w Gimnazjum. Praca w zawodzie nauczyciela sprawia mi przyjemność i niesie satysfakcję. Kieruję się w niej słowami:"(…) nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie, lub czego jest zdolny się nauczyć"(A. Einstein. Staram się odkrywać potencjał młodzieży i zainteresować otaczającym światem. Kładę nacisk na promowanie zdrowego stylu życia i działania profilaktyczne.
Chcę, by młodsze dzieci w poznały środowisko przyrodnicze poprzez zabawy badawcze, eksperymentowanie, obserwacje i wycieczki.
Biologia
mgr Joanna Tomczak (VIIB)
Biologię ukończyłam w 2001 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 1998–2001 odbyłam kurs pedagogiczny, który uprawnił mnie do nauczania biologii i przyrody.
W 2003 roku na Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie ukończyłam studia podyplomowe: wychowanie do życia w rodzinie.
Pracując od 2001 roku nabyłam doświadczenie zawodowe na każdym poziomie edukacyjnym.
Bardzo lubię współpracować z młodymi ludźmi, pokazywać im, że nauki przyrodnicze są bardzo ciekawe. Realizacja tego celu wymaga pasji, miłości do przedmiotu, chęci dokształcania się i stosowania wielu innowacyjnych metod.
Dzięki kilkunastoletniej pracy z młodzieżą na lekcja wychowania do życia w rodzinie, jest mi łatwiej zrozumieć problemy i obawy życiowe młodego człowieka.
Chemia
mgr Daria Przybysz (VIIA, VIIB)
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział chemii. Od kiedy pamiętam, zawsze lubiłam bawić się w szkołę (ja oczywiście zawsze w roli nauczyciela). Marzenia się spełniają i od 2002 roku jestem nauczycielem chemii. Chemia jako przedmiot, budzi wiele obaw wśród dzieci i młodzieży. Ja staram się pokazać, że chemia to niesamowita, bardzo szeroka a przede wszystkim ciekawa dziedzina nauki. Wiadomości przekazuję przez doświadczenia, które pozwalają lepiej zrozumieć zachodzące wokół nas zjawiska. Jestem osobą otwartą, uśmiechniętą i życzliwą.
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Radosław Łubiński (VIIA, VIIB)
.
Edukacja wczesnoszkola
mgr Agnieszka Kaczorowska (IIIA)
Jestem absolwentką GWSHM Milenium w Gnieźnie na wydziale PEDAGOGIKA (specjalność: profilaktyka i terapia pedagogiczna oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną). Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.
Praca nauczyciela była moim marzeniem od najmłodszych lat. Podczas praktyk, stażów i pracy z dziećmi, utwierdziłam się w przekonaniu, iż zawód ten jest moim powołaniem.
Praca pedagoga, nauczyciela jest dla mnie pasją, w której najważniejsze według mnie jest ciągły rozwój, podmiotowość i empatia. Rozpoczynając lekcję zawsze zwracam uwagę na atmosferę w klasie. Niezaspokojone najważniejsze potrzeby uczniów, brak poczucia bezpieczeństwa, czy też problem z którym dziecko nie może sobie poradzić, uniemożliwiają lub utrudniają mu przyswojenie wiedzy i nowych umiejętności.
Edukacja wczesnoszkola
mgr Agnieszka Kozińska (IB)
Każdy dzień jest wyjątkowy, daje bogactwo doświadczeń i niezapomnianych przeżyć. Uczy wrażliwości i dostrzegania tego, co można ujrzeć tylko oczyma serca. Tak w skrócie mogę opisać to, czym dla mnie jest praca z dziećmi. Ukończyłam GWSHM Milenium w Gnieźnie w zakresie edukacji elementarnej z terapią pedagogiczną oraz UKW w Bydgoszczy w zakresie pedagogiki opiekuńczej (ścieżka - socjoterapia.
Jestem również doradcą zawodowym. Tę pasję mogłam rozwijać pracując z młodzieżą gimnazjalną w Szkolnym Ośrodku Kariery w Witkowie. Moim sukcesem jest założenie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla gimnazjalistów. Uwielbiam poszukiwać nowych rozwiązań, odkrywać świat na nowo. Stąd mój udział w licznych kursach doskonalących warsztat pracy. W pracy z dziećmi szczególną uwagę poświęcam myśli, iż nauczanie, jak i "wychowanie to rzeźbienie duszy" (J. Korczak)

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Druszcz (IIB)
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na wydziale STUDIÓW EDUKACYJNYCH specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe oraz edukacja elementarna z terapią pedagogiczną. Ukończyłam studia podyplomowe w GSW Milenium: Pedagogika zabawy z rytmiką. Ponadto ukończyłam różne formy doskonalenia zawodowego (np. kurs na kierownika wycieczek przedszkolnych i szkolnych, szkolenie z zakresu wielokierunkowej percepcji muzyki w szkole i w przedszkolu, szkolenie w zakresie profilaktyki i terapii w pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania, szkolenie z zakresu innowacji w psychologii i pedagogice oraz nowych sposobów diagnostyki i terapii dzieci z dysleksją i ADHD, szkolenie z zakresu integracji sensorycznej oraz metody Marii Montessori). Posiadam czteroletni staż pracy. W pracy z dziećmi najbardziej cenię ich ogromną radość, jaką ze sobą niesie możliwość kształtowania wszechstronnego rozwoju oraz każdy uśmiech i sukces, które motywują mnie do dalszego działania. Bliskie są mi słowa H. Gardnera: "Każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności odkryć, wspierać i rozwijać".
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Maciejewska (IIA)
Jestem nauczycielem dyplomowanym z 15-letnim stażem pracy. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w miejskiej szkole (duży zespół klasowy) oraz w szkole specjalnej (praca z dziećmi z zaburzeniami zachowania). Ukończyłam Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i muzyki oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy w zakresie wychowania muzycznego. Ponadto w ramach studiów podyplomowych zdobyłam następujące kwalifikacje:
- Uniwersytet Adama Mickiewicza Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej w zakresie filologii polskiej dla nauczycieli.
- GSW Milenium w zakresie Pedagogika sztuki – plastyka i wiedza o kulturze.
- Elbląska Uczelnia Humanistyczno–Ekonomiczna w zakresie resocjalizacji.
- Kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki leczniczej.
Brałam udział w warsztatach, wykładach i ćwiczeniach, min.: "Profilaktyka i terapia zaburzeń w czytaniu i pisaniu","Bajka jako lek na lęk", program profilaktyczny "Spójrz inaczej", "Diagnoza klasy","Zastosowanie metod terapeutycznych w nadpobudliwości psychoruchowej".
W pracy jestem dla moich uczniów "wymagającym przyjacielem". Ważne są dla mnie indywidualne potrzeby każdego dziecka oraz jego osobisty rozwój. Mam świadomość, że harmonijny i wszechstronny rozwój może mieć miejsce wtedy,gdy dziecko w grupie (zespole klasowym)czuje się akceptowane i bezpieczne.
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Natalia Osowska (IA)
Absolwentka GWSHM Milenium na wydziale PEDAGOGIKI (specjalność: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale STUDIÓW EDUKACYJNYCH (specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe). Aktualnie realizuję również studia podyplomowe na GSW Milenium na wydziale NAUK SPOŁECZNYCH (specjalność: logopedia). Posiadam dwuletni staż pracy w charakterze nauczyciela przedszkola z dziećmi w wieku 3 lat. W pracy z dziećmi najbardziej cenię ich wszechstronny rozwój oraz kształtowanie wrażliwości na piękno najbliższego otoczenia. Bliskie są mi słowa J. Korczaka: "Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat".
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Zakrzewicz (IIIB)
Jestem nauczycielką dyplomowaną z 27-letnim stażem zawodowym w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Ukończyłam Studium Nauczycielskie w Poznaniu, studia magisterskie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza oraz studia podyplomowe w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zdobyłam kwalifikacje z zakresu reedukacji i opieki pedagogicznej, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Doskonaliłam swój warsztat pracy biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Interesuję się tematyką z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień, a swoją wiedzą i doświadczeniem będę dzielić się z dziećmi na zajęciach świetlicowych.
Każdy dzień spędzony w szkole jest dla mnie nowym wyzwaniem i doświadczeniem. Nie tylko uczę dzieci, ale staram się uczyć od nich np. spojrzenia na świat. Mam szczęście wykonywać pracę, która jest powołaniem, jest twórcza, rodzi wspaniałe owoce, pozwala odkrywać świat przed dziećmi, czasami zmieniać go na lepszy, pracę, która nigdy nie może się znudzić i jest nieodłączną częścią mojego życia.
Fizyka
dr Tomasz Kubiak (VIIA, VIIB)
Doktor nauk fizycznych w zakresie biofizyki, wykładowca i popularyzator nauk przyrodniczych. Specjalizuje się w interdyscyplinarnych badaniach z biofizyki, biochemii, nanomedycyny i fizyki medycznej. Swoje umiejętności doskonalił podczas zagranicznych pobytów naukowych na uniwersytetach w Genui, Berlinie i Rennes oraz w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej. Jest autorem bądź współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, opublikowanych m.in. w czasopismach z listy filadelfijskiej: The British Journal of Radiology, Radiation and Environmental Biophysics, Current Applied Physics czy Radiotherapy & Oncology. Napisał również wiele artykułów o charakterze dydaktycznym i metodycznym. Wygłosił referaty na kilkudziesięciu konferencjach międzynarodowych i krajowych. Za osiągnięcia naukowe był wielokrotnie nagradzany, otrzymywał stypendia: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora UAM, Fundacji UAM, Funduszu Rodziny Kulczyków. Jako rodowity gnieźnianin, zatrudniony na co dzień w Poznaniu, postanowił nawiązać współpracę z Grupą Edukacyjną Milenium
Geografia
mgr Iwona Gąsiorek (VIIA, VIIB)
Jestem nauczycielem z ośmioletnim stażem. W tym czasie pracowałam w szkole podstawowej i szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie uczyłam geografii i WOS-u. Na swoich lekcjach chciałabym zaszczepić w uczniach ciekawość świata i przekonać ich o tym, że wiedza i umiejętności zdobyte na lekcjach przydają się w życiu codziennym. Nacisk kładę na rozumienie procesów i powiązań zachodzących między środowiskiem geograficznym, a życiem i działalnością człowieka.
Historia i społeczeństwo, historia
mgr Beata Sitarek (Historia i społ.:VA,VIA. Historia: IVA,VIIA,VIIB)
Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – wydział historyczny o specjalności nauczycielskiej. W ramach studiów uzyskałam również kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze. W szkole pracuję od dwóch lat, posiadam stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Historia nie zawsze jest ulubionym przedmiotem uczniów w szkole, dlatego w swojej pracy staram się pokazać dzieciom, że przedmiot ten nie musi być nudny i można dobrze się bawić poznając ważne wydarzenia z przeszłości. Historia to moja pasja, a zwłaszcza społeczeństwo i kultura w okresie PRL. Moim marzeniem jest wychowanie wielu pokoleń Polaków świadomych historii i kochających swoją ojczyznę.
Praca z dziećmi i młodzieżą sprawia mi wielką radość, mam z nimi bardzo dobry kontakt. Dlatego poza prowadzeniem zajęć dydaktycznych bardzo chętnie angażuję się w organizację różnego rodzaju imprez szkolnych, wyjść do teatru, kina itp. Jestem osobą młodą, energiczną, otwartą, życzliwą i kontaktową.
Informatyka
mgr inż. Karol Nawrot (VIIA, VIIB)
Jestem absolwentem Politechniki Poznańskiej. Od wielu lat realizuje projekty informatyczne w Gnieźnie i okolicach. Jestem też autorem oprogramowania do obsługi toku studiów w GSW Milenium oraz w AG Milenium.
Jestem również wykładowcą na studiach podyplomowych "Informatyka z technologią informacyjną", gdzie uczę nauczycieli, podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.
Swoim uczniom będę przekazywał praktyczną wiedzę i umiejętności, a nie podręcznikowe definicje. Chciałbym, aby po moich zajęciach uczniowie potrafili wykorzystać komputer w życiu nie tylko do rozrywki, ale do rozwiązywania codziennych problemów i pracy.
Informatyka, zajęcia komputerowe
mgr Justyna Wojtkowiak (Informatyka:IVA, IVB, IVC. Zajęcia tech.: VA,VIA)
.
Język angielski
mgr Justyna Nowakowska (VIIB)
Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek filologia angielska o specjalności nauczycielskiej. Obecnie realizuję się zawodowo ucząc w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Poza tym, wykładam dydaktykę i metodykę języka angielskiego na studiach podyplomowych dla nauczycieli. Jestem egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Staram się, aby moi uczniowie rozumieli ważność znajomości języka angielskiego i nie bali się używać nabytej wiedzy w życiu codziennym. Nauczanie daje mi wiele satysfakcji a widoczne postępy uczniów są dalszą motywacją do pracy. Ważne jest też dla mnie, aby kształtować u uczniów chęć poznania innych kultur poprzez przybliżanie kultur państw anglojęzycznych. Chcę, aby uczniowie pamiętali, że nauka języka to nie tylko obowiązek, ale też zabawa, a przede wszystkim odkrywanie świata.
Język angielski
mgr Magdalena Pietraszak (IA,IVA,IVB,IVC,VIA,VIIB)
Jestem absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Neofilologii. Ukończyłam także Wyższą Szkołę Języków Obcych w Poznaniu oraz Studia Podyplomowe Nadające Kwalifikacje Pedagogiczne w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno- Menadżerskiej Milenium. Dotychczas swoje umiejętności pedagogiczne rozwijałam w trakcie studiów udzielając korepetycji z języka angielskiego uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Pracowałam Także w szkole językowej „MEG-SCHOOL” oraz w Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie. W zawodzie nauczyciela pracuję od 11 lat a uczę w szkołach publicznych od lat 5. Bardzo lubię obserwować postępy młodych ludzi w nauce i jestem przekonana, że moje predyspozycje do nauczania języka angielskiego oraz nawiązywania dobrego, ciepłego kontaktu z dziećmi pozytywnie wpłyną na ich wyniki w nauce.
Język angielski
mgr Marta Pszeniczka (IB,IVA,IVB,VA,VIA,VIIA)
Jestem absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wydziału neofilologicznego na kierunku etnolingwistyka. Kwalifikacje pedagogiczne uzyskałam na WSJO w Poznaniu. Nauczaniem języka angielskiego zajmuję się od kilku lat. Zainteresowanie językami towarzyszy mi już od bardzo dawna. Język angielski był zawsze moja pasją, która chętnie przekazuję uczniom. Chciałabym, aby traktowali naukę języka angielskiego jako poszerzanie własnych możliwości, aby zauważyli jak wiele korzyści i satysfakcji to za sobą niesie. Na swoich zajęciach skupiam uwagę zarówno na doskonaleniu zdolności komunikacyjnych jak i również na niesamowicie ważnych aspektach gramatyczno-leksykalnych. Zajęcia przygotowuję w oparciu o aktualne programy nauczania. Szybko nawiązuje dobry kontakt zarówno z dziećmi jaki z młodzieżą nie zapominając przy tym o odpowiedzialności i wyrozumiałości. Moja kreatywność pozwala mi przygotować zajęcia, które przynoszą mnóstwo radości zarówno mi jak i dzieciom.
Język angielski
mgr Anna Skibińska (IA, IIB, IIIA, IIIB, IVC, VA)
Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Anglistyki, jak również Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Poznaniu, gdzie otrzymałam kwalifikacje pedagogiczne. Ukończyłam również Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych, co było moim celem od wielu lat. W zawodzie nauczyciela pracuję od 10 lat zarówno w Gnieźnie jak i w Poznaniu. Jestem osobą kreatywną, co staram się pokazywać na prowadzonych przeze mnie zajęciach. Zależy mi, aby dzieci w przyjazny i ciekawy sposób przyswajały wiedzę, którą z chęcią pragną wykorzystać w każdej możliwej sytuacji.
Język angielski
mgr Justyna Wiśniewska (VIIA)
Pracuję w zawodzie nauczyciela od 19 lat. Odkąd pamiętam, zawsze fascynowała mnie praca z dziećmi, zarówno tymi najmłodszymi jak i trochę starszymi. Bycie nauczycielem daje mi wiele satysfakcji i radości. Wiem z własnego doświadczenia, że najchętniej uczę się tego, co mnie interesuje dlatego uważam, że w dzieciach trzeba bezustannie wzbudzać ciekawość. Staram się przekazywać wiedzę jako narzędzie służące w praktyce, która później pomaga w tworzeniu dalszego, dojrzalszego życia dziecka jako dorosłego człowieka.
Język angielski, Język polski
mgr Ewa Duszczak (Język angielski:IIA, IIIA, IIIB. Język polski: V)
Jestem absolwentką wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Nauczycielskiego Kolegium Nauczania Języków Obcych o kierunku: język angielski. Pasje z zakresu literatury i językoznawstwa rozwijałam na obu kierunkach studiów, w dwóch odmiennych perspektywach kulturowych. Interesuje się tematyką akwizycji języka obcego oraz kulturą i historią Stanów Zjednoczonych. Z pracy z dziećmi oraz młodzieżą czerpię ogromną satysfakcję. Nauczanie języka angielskiego traktuję jako stymulowanie uczniów do otwarcia się na nowy świat myślowy wyrosły z podłoża anglo-saskiego.
Język angielski, nauczyciel świetlicy
mgr Wioletta Kryszak ( IB)
Jestem absolwentką Filologii Angielskiej w Poznaniu. Obecnie współpracuję również z prywatną szkołą językową i udzielam lekcji we własnym zakresie w grupach bądź indywidualnie. Uczę języka angielskiego od 6 lat. Do moich uczniów należą dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym, gimnazjaliści, maturzyści oraz osoby dorosłe. W mojej pracy najważniejszy jest dla mnie pozytywny kontakt z uczniami i wpływ na ich rozwój. Nieustannie staram się w jak najprostszy sposób przybliżyć im zagadnienia z języka angielskiego, kulturę i obyczaje krajów anglojęzycznych oraz przełamać ich strach przed używaniem języka angielskiego w życiu codziennym. Postępy moich uczniów przynoszą mi wiele satysfakcji i radości, a także utwierdzają mnie w przekonaniu iż wybór tego kierunku na studiach był właściwym ruchem. Ponadto ukończyłam także drugi kierunek studiów mianowicie Pedagogikę z diagnostyką i terapią pedagogiczną w Poznaniu. Dołożę wszelkich starań aby nabyta przeze mnie wiedza wpłynęła pozytywnie na dalszy rozwój językowy uczniów.
Język hiszpański
mgr Judyta Mierzejewska (IVA, IVB, IVC, VA, VIA, VIIA, VIIB)
¡Hola! ¿Qué tal? Językiem hiszpańskim zaraziłam się już w liceum. Wówczas stało się dla mnie jasne, że będzie on obecny w moim życiu znacznie dłużej niż licealne trzy lata. Ukończyłam iberystykę ze specjalnością nauczycielską i podczas praktyk pedagogicznych odkryłam, jak wielką satysfakcję sprawia mi nauczanie języka hiszpańskiego oraz kontakt z uczniem. Postanowiłam zarażać swą pasją ludzi, którzy rozpoczynają intelektualną przygodę w tym zakresie. Podczas lekcji chciałabym zaszczepiać w uczniach chęć rozwoju, lekkość w komunikacji oraz otwartość na inne kultury. Ucząc inspirować – to mój cel.
Język niemiecki
mgr Joanna Gardynik (VIIA, VIIB)
Jestem nauczycielem języka niemieckiego z piętnastoletnim stażem. Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z uczniami różnych grup wiekowych. Pracowałam w szkole podstawowej, gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych oraz prowadziłam kursy dla osób dorosłych. Najdłużej jednak, bo aż 13 lat nauczałam młodzież liceum ogólnokształcącego. Jestem egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego a także specjalistą w zakresie dydaktyki języków obcych. Posiadam stopień awansu nauczyciela dyplomowanego. Moim marzeniem jest zaszczepienie w uczniach pasji do nauki języka niemieckiego oraz uświadomienie im, jakie korzyści niesie ze sobą jego znajomość.
Język polski
mgr Magdalena Cytryńska-Kurzępa (VIA, VIIA, VIIB)
Jestem nauczycielem dyplomowanym z 13-letnim stażem pracy, absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek filologia polska o specjalności nauczycielskiej i dziennikarskiej. Ukończyłam również studia podyplomowe na UAM w Poznaniu z zakresu terapii pedagogicznej i nauczania początkowego oraz w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium na kierunku: nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Jestem egzaminatorem maturalnym OKE w Poznaniu. Na co dzień uczę młodzież języka polskiego oraz młodsze dzieci języka angielskiego. Pełnię funkcję opiekuna koła dziennikarskiego i gazetki szkolnej. Prowadzę także zajęcia dla nauczycieli na studiach podyplomowych w GSW Milenium. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na każdym etapie nauczania. Moją pasją jest literatura oraz nauka języków obcych. Interesuję się translatologią oraz mass mediami. Praca z dziećmi i młodzieżą stwarza mi wiele powodów do odczuwania radości i satysfakcji, ale uczy też pokory. Staram się, by moi uczniowie odczuwali potrzebę obcowania z literaturą na co dzień, by była ona dla nich nie tylko nudną koniecznością, ale przede wszystkim dobrą zabawą i nauczycielką życia. W swojej pracy staram się kierować słowami: „Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości” (A.Einstein).
Język polski
mgr Monika Rojewska ( IVA, IVB, IVC)
Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku filologia polska w specjalności nauczycielskiej. W Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium ukończyłam studia podyplomowe w zakresie zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogikę. Wiedzę z procesu wychowawczo-dydaktycznego uzupełniłam na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na Wydziale Nauk o Zdrowiu na studniach podyplomowych z zakresu arteterapii. Moim mottem są słowa francuskiego filozofa J.J. Rousseau: rzeczy doświadczalne są najłatwiej przyswajalne. W rozwoju młodego człowieka ważne jest przyswajanie wiedzy, jak również tworzenie – uzewnętrznianie własnych pomysłów. Jako instruktor zajęć ceramicznych promuję aktywność twórczą swoich wychowanków, wspomagając tym samym ich wszechstronny rozwój. Dzięki spontaniczności uczniów każdy dzień pracy przynosi mi satysfakcję i utwierdza w przekonaniu, że właśnie praca z dziećmi jest moim powołaniem. Cieszy mnie wspólne odkrywanie z nimi tego, co nowe i nieznane.
Kierownik świetlicy nr 1
mgr Katarzyna Żeleźniak
Ukończyłam Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi na kierunku inżynier środowiska, oraz Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium na kierunku edukacja elementarna z terapią pedagogiczną. Praca z dziećmi daje mi ogromną radość i satysfakcję stając się nie tylko moim zawodem, ale i pasją. Jestem osobą cierpliwą i otwartą, dzięki czemu łatwo nawiązuję kontakty z dziećmi, zyskując ich sympatię i zdobywając zaufanie. W prowadzonych działaniach uwzględniam potrzeby dzieci, ich zainteresowania oraz potencjał rozwojowy. Największą motywację do pracy czerpię z obserwacji postępów moich uczniów.
Kierownik świetlicy nr 2
mgr Maria Jaroszyńska
Absolwentka studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – specjalizacja nauczycielska oraz studiów podyplomowych w zakresie Zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami tańca w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Milenium.
Posiadam dwuletni staż pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego klas IV-VI szkoły podstawowej. Jestem nauczycielem kontraktowym. W swojej pracy najbardziej cenię możliwość nieustannego rozwoju, który jest niezbędny w pracy nauczyciela, chcącego nauczać w ciekawy i efektywny sposób oraz rozwijać umiejętności i pasje uczniów. U dzieci bardzo cenię szczerość, otwarty umysł i niebanalne podejście do życia. To właśnie za sprawą tych cech zajęcia w szkole przemieniają się w prawdziwą przygodę zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela.
Matematyka
mgr Paula Czaja (IVA, IVB)
Praca w szkole umożliwia mi pogodzenie miłości do pracy z dziećmi i rozwijanie zamiłowania matematycznego u dzieci. Moim celem jest pokazanie uczniom kierunku, w którym spoglądając zauważą, iż matematyka może być prostym i fascynującym przedmiotem, który pozwoli im zrozumieć pewne zjawiska na świecie. Wielką przyjemność sprawia mi odkrywanie talentów matematycznych oraz praca z nimi. Nie zapominam, jednak o uczniach słabszych, ponieważ staram się pomóc im odnaleźć drogę do poznania matematyki. Możliwość im pomocy daje mi poczucie spełnienia. Każdy nawet najmniejszy sukces ucznia staje się źródłem mojej radości, inspiruje i motywuje mnie do dalszej pracy.
Matematyka
mgr Monika Górecka (IVC, VA, VIA)
Jestem absolwentką Politechniki Poznańskiej na kierunku matematyka oraz Studium Pedagogicznego w Poznaniu. Od kilku lat pracuję w zawodzie nauczyciela matematyki w szkołach na różnych poziomach, ta praca przynosi mi satysfakcję każdego dnia. Swój warsztat pracy staram się organizować w ten sposób, aby rozbudzać w uczniach ciekawość i chęć do samorozwoju. W trakcie zajęć z uczniami jestem wymagająca, ale i cierpliwa, co w połączeniu potrafi przynieść zaskakująco dobre efekty w postaci sukcesów matematycznych moich uczniów. Jestem osobą otwartą, konkretną i logiczną, w życiu codziennym największą wartością jest dla mnie rodzina oraz przyjaźń oparta na lojalności.
„Matematyka jest jak nurt wody – zawiera oczywiście mnóstwo skomplikowanych teorii, ale logiczne zasady są proste. Tak samo jak woda spada z wysoka najkrótszym możliwym torem, matematyka płynie tylko jednym nurtem” - w myśl tej zasady staram się zrobić wszystko, co tylko mogę, by wszyscy moi uczniowie zrozumieli matematykę, a później ją polubili.
Matematyka
mgr Dorota Kaźmierczak (VIIA, VIIB)
.
Muzyka
mgr Agnieszka Żółtowska (IVA, IVB, IVC, VA, VIA, VIIA, VIIB)
Jestem absolwentką poznańskiej Akademii Muzycznej. Od 17 lat pracuję w placówkach oświatowych. Przez 13 lat prowadziłam zespoły wokalne oraz instrumentalne w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie a po jego likwidacji zostałam zatrudniona w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Gnieźnie gdzie uczę kształcenia słuchu. Jestem nauczycielem dyplomowanym. W wolnych chwilach śpiewam z młodymi wokalistami w MOKu.
Odczuwam wielką satysfakcję, gdy dzielę się swoją pasją. Często po szkolnym dzwonku uczniowie „śpiewająco” opuszczają klasę.
Plastyka
mgr Magdalena Domagała (IVA, IVB, IVC, VA)
Jestem nauczycielem dyplomowanym z 20-letnim stażem pracy. Ukończyłam Kolegium nauczycielskie w Wałczu na kierunku nauczanie początkowe i plastyka. Tytuł magistra sztuki zdobyłam na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Jestem nauczycielem z pasją. Wciąż poszukuję, próbuję. Tworzę decoupage i witraże w technice Tiffaniego.
W swojej pracy staram się, aby moi uczniowie odkryli w sobie pasję i wyrazili siebie poprzez swoje działania. Pamiętajmy, że każde dziecko ma talent.
Plastyka
mgr Beata Dziurleja (VIIA, VIIB)
Od 26 lat zajmuję się szeroko rozumianą edukacją plastyczną. Pracuję na różnych poziomach edukacyjnych, od przedszkola, poprzez młodzież oraz osoby dorosłe. To pozwala mi dokonywać ciekawych obserwacji i spostrzeżeń. Wiem, że sztuka dla niektórych może być terapią, dla innych realizowaniem siebie i rozwijaniem talentów, ale przede wszystkim powinna być znakomitą zabawą i dawać wiele satysfakcji. Staram się proponować ćwiczenia, które pozwalają na rozwój umiejętności twórczych uczniowi o uzdolnieniach plastycznych a także adresowane są do ucznia o przeciętnym zainteresowaniu przedmiotem.
Przyroda
mgr Anna Sakiewa (IVA, IVB, IVC, VA, VIA)
Jestem nauczycielem dyplomowanym z 19-letnim stażem. Ukończyłam Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe uzyskałam w Szkole Podstawowej Nr 8. Ukończyłam studia podyplomowe uzyskując kwalifikacje do nauczania Przyrody oraz studia dla Kierowniczej Kadry Oświatowej. Każdy dzień mojej pracy jest zgodny z myślą B. Conklina - Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania. Ważne są dla mnie indywidualne potrzeby każdego dziecka. Staram się regularnie podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i warsztatach. Moją wielką pasją jest taniec i próbuję zarazić swoich uczniów tą świetną formą ruchu na zajęciach tanecznych, które prowadzę dla uczniów naszej szkoły.
Religia
mgr Magdalena Błachowiak (IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB, IVC)
Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Teologiczny). W szkole pracuję od trzech lat zdobywając przez ten czas stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego. Religia jest przedmiotem "innym" od pozostałych. Wiary nie da się nauczyć, dlatego też przede mną stoi zadanie przybliżenia, a często odnalezienia przez młodzież Boga, co w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne. Jestem młodym nauczycielem, dlatego łatwiej nawiązuję kontakt z młodzieżą, stając się ich przyjacielem, z którym mogą porozmawiać i na którego mogą liczyć. W kształtowaniu siebie i drugiego człowieka pomaga mi św. Jan Paweł II, który zachęcał by "od siebie wymagać, chociażby inni od nas nie wymagali". Praca z młodzieżą przynosi mi satysfakcję, a także uczy odpowiedzialności za drugiego człowieka.
Religia
mgr Magdalena Pohl (IA, IB, VA)
Jestem absolwentką UAM w Poznaniu - kierunek TEOLOGIA. Od 8 lat pracuję w placówkach oświatowych. W tych latach prowadziłam zajęcia na wszystkich poziomach, od szkoły podstawowej do gimnazjum. Jestem nauczycielem mianowanym. W swojej pracy czerpię wzorce z pedagogiki Janusza Korczaka. Indywidualne postrzeganie i próba dotarcia do każdego dziecka jest celem nadrzędnym w mojej pracy. W celu rozwijania swoich pasji, jakimi są śpiew i taniec podjęłam i ukończyłam studia podyplomowe: Pedagogiki sztuki i wiedza o kulturze; Wychowanie fizyczne w szkole; Wychowanie przedszkolne; Edukacja wczesnoszkolna.
Technika
mgr Justyna Pajkert (IVA, IVB, IVC, VIA)
Jestem absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od wielu lat uczę informatyki. Cztery lata temu skończyłam "Technikę w szkole" w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium. Każdego roku uczniowie zaskakują mnie pomysłowością i kreatywnością, nowymi drogami rozwiązań ćwiczeń praktycznych, zarówno z informatyki jak i techniki. Dzięki temu praca nauczyciela jest bardzo interesująca i nie tylko nauczyciel przekazuje wiedzę, ale może się również czegoś nowego dowiedzieć.
Wychowanie fizyczne
mgr Mariusz Sikorski (IIIA, IVA, IVB, IVC, VA, VIA, VIIA, VIIB)
Jestem absolwentem PWSZ w Koninie (Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia) oraz AWF w Poznaniu. Ukończyłem studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne. Obecnie jestem sędzią piłkarskim IV ligi. Chciałbym, aby każdy uczeń po zakończeniu swojej edukacji miał nawyk oraz potrzebę podejmowania aktywności ruchowej. Chcę pokazać uczniom, że rekreacja to nie tylko piłka nożna, siatkówka, koszykówka czy taniec lecz także inne mniej znane dyscypliny sportowe jak unihokej, badminton czy nordic walking przy których też można świetnie się bawić jak i zmęczyć. Na koniec chciałbym przytoczyć słynne powiedzenie dr Oczko, "że żaden lek nie zastąpi ruchu, ale ruch może zastąpić wszystkie leki razem wzięte". Amerykanie obliczyli, że jeden dolar wydany na profilaktykę pozwala zaoszczędzić 4 dolary na późniejszym leczeniu.
Wychowanie fizyczne
mgr Bartłomiej Szafrański (VIIA, VIIB)
Jestem absolwentem AWF w Poznaniu. Wcześniej pracowałem z młodzieżą ze szkoły ponadgimnazjalnej. Obecnie związany jestem z klubem sportowym PKS "Kozal" Gniezno, gdzie pełnię funkcję skarbnika i instruktora koszykówki. Staram się uczniom pokazać, że sport jest dla każdego i można zawsze znaleźć coś dla siebie. Zakładam, że nie każdy jest mistrzem świata, ale każdy powinien uprawiać jakąś dyscyplinę sportową.
Polityka coockie    Ochrona prywatności
Copyright (c) 2012-2018 by Dział IT GSW Milenium